CONTACT US NOW:

02 467121 (Milano) | executiv@executivenetwork.it
06 852371 (Roma) | execrom@executivenetwork.it

Contacts

Milan

  • Via V. Monti, 8 - 20123, Milan
  • +39 02 467121

Rome

  • Via Savoia, 78 - 00198, Rome
  • +39 06 852371